Old Duty Trucks

Sme združením nadšencov vojenskej histórie.

Naše poslanie:
Renovujeme spojenecké vozidlá z 2. svetovej vojny. Neunikne nám žiadna nová kniha z tejto oblasti. Dobové fotografie sú cenným predmetom našich diskusií. Organizujeme stretnutia nadšencov rovnakej krvnej skupiny, ako sme my sami!

Čo chceme:
Chceme tým vyjadriť úctu všetkým, ktorí bojovali v rámci spojeneckých armád v druhej svetovej vojne - medzi nimi aj našich občanov, ktorí neváhali opustiť svoju vlasť a po strastiplnej ceste prispieť k víťazstvu celej koalície.

"Never was so much owed by so many to so few" Winston Churchill

Stanovy klubu

Veterán klub OLD DUTY TRUCKS vznikol dňa 12.12.2005 na schôdzi, na ktorej boli schválené stanovy klubu.

Čl. 1. Názov klubu

1. Názov organizácie je OLD DUTY TRUCKS (ďalej len klub)
2. Klub pri svojej činnosti môže používať skratku ODT.

Čl. 2. Sídlo klubu

1. Sídlo klubu je : Ľ. Podjavorinskej 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Čl. 3. Pôsobnosť klubu

1. Klub je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou pôsobiacou na území Slovenskej republiky – dobrovoľným združením očanov.
2. Klub vo svojej pôsobnosti sa riadí vlastnými stanovami.

Čl. 4. Poslanie klubu

1. Klub je dobrovoľnou organizáciou, ktorá vo svojej činnosti naplňuje princípy humanity, slobody a demokracie.
2. V klube sa združujú občania so záujmom o historické vozidlá.

Čl. 5. Ciele klubu

1. Klub sa sústredí na ochranu a rozvoj problematiky historických vozidiel, podporu štúdie a zaznamenávania ich minulosti.
2. Zjednocovanie priaznivcov historických vozidiel.
3. Podporu a pokrok v oblasti reštaurovania, uchovávania, užívania a dokumentácie historických vozidiel.
4. Tvorbu priaznivých podmienok a uľahčenie spolupráce a výmeny informácií medzi členmi klubu vzájomne a organizáciami podobného zamerania.
5. Klub sa zúčastňuje na celospoločenských akciách, motoristických a veteránskych súťažiach.
6. Klub nadväzuje a rozvíja medzinárodné styky so zahraničnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú zberateľstvom historických vozidiel.

Čl. 6. Členstvo v klube

1. Členom klubu môže byť každý občan, ktorého činnosť je v prevažnej miere zameraná na reštaurovanie, uchovávanie, využívanie a dokumentáciu historických vozidiel a uznáva ich stanovy.

Čl. 7. Vznik členstva

1. Členstvo v klube vzniká registráciou prihlášky a so súhlasom výkonného výboru a zaplatením členského príspevku.
2. Členstvo v klube je individuálne a čestné.
3. Žiadosť po vecnej a formálnej stránke posúdi výkonný výbor klubu. Tento, ak to považuje za potrebné si môže vyžiadať od žiadateľa doplnenie údajov, prípadne osobný pohovor za účelom odstránenia nejasností v žiadosti.
4. O prijatí žiadateľa rozhodne výkonný výbor klubu hlasovaním. Potrebný je súhlas dvojtretinovej väčšiny členov výkonného výboru.
5. Zápis do klubu sa vykoná na základe kladného výsledku hlasovania výkonného výboru a po uhradení určeného prispevku.
6. Členstvo v klube sa udržiava platením stanovených členských príspevkou pre príslušný rok.

Čl. 8. Zápisné a členský príspevok

1. Výšku zápisného a členského príspevku na príslušný kalendárny rok ako i termín splatnosti určuje každoročne výkonný výbor schválením pravidiel pre platenie členského príspevku.
2. Pri zániku členstva podľa článku 7. sa zaplatené zápisné ani členské príspevky bývalému členovi nevracajú.

Čl. 9. Práva a povinnosti

Člen klubu má právo:
1. Voliť a byť volený do orgánov klubu.
2. Zúčastňovať sa na plnení úloh klubu.
3. V súvislosti so svojim členstvom obracať sa so svojimi požiadavkami, návrhmi a sťažnosťami na príslušné orgány klubu

Povinnosti člena klubu :
1. Prijatím za člena klubu sa člen zaväzuje zachovávať stanovy klubu a dodatky k nm.
2. Členovia klubu sa zaväzujú rešpektovať pravidlá správania v otázkach vzájomnej komunikácie členov klubu a nepodniknúť nič, čo by mohlo ohroziť dobré meno, dôstojnosť alebo záujmy klubu.
3. Všetci členovia sú povinní registrovať vlastnú adresu, na ktorú bude zasielaná akákoľvek im určená korešpondencia.
4. Každý člen je povinný riadne si platiť členské príspevky a plniť si ostatné povinnosti vyplývajúce z vnútorných predpisov klubu ako i z uznesení orgánov klubu.
5. Každý člen je povinný svedomite vykonávať prevzaté funkcie a úlohy.

Čl. 10. Zánik členstva

1. Členstvo v klube zaniká vyčiarknutím zo zoznamu členov klubu. Klub vyčiarkne zo zoznamu toho:
a/ kto oznámi ukončenie členstva doporučeným listom, priípadne osobne.
b/ kto si nevyrovnal svoje členské záväzky voči klubu ani po písomnom upozornení.
c/ pri závažnom porušení stanov klubu rozhodne o zániku členstva výkonný výbor klubu.
d/ o ukončení členstva v klube rozhodne výkonný výbor hlasovaním dvojtretinovou väčšinou
2. Účinky vyčiarknutia zo zoznamu podľa bodu 1./ b,c,d nastávajú doručením písomného oznámenia o rozhodnutí členov výkonného výboru, s ktorým je spojené vyčiarknutie člena zo zoznamu členov klubu.
3. Úmrtím člena klubu.
4. Zánikom klubu.

Čl. 11. Orgány klubu

1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa schádza najmenej dvakrát ročne.
2. Na členskej schôdzi:
a/ volí sa výkonný výbor na dobu 4 rokov
b/ schvaľuje stanovy klubu ich zmeny a doplnky
c/ určuje základné poslanie, úlohy a ciele klubu
d/ schvaľuje správy o činnosti výkonného výboru klubu
e/ určuje zásady hospodárenia klubu
f/ volí revíznu komisiu a prerokúva správy o jej činnosti

Čl. 12. Výkonný výbor klubu

1. Je najvyšším riadiacim orgánom klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Pozostáva z prezidenta klubu, víceprezidenta a dvoch členov. Volenské obdobie výkonného výboru je štvorročné.
2. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace.
3. Prezident zvolá zasadnutie výkonného výboru, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to požiada väčšina členov výkonného výboru.
4. Výkonný výbor zo svojich členov volí prezidenta a víceprezidenta, ktorých predloží na potvrdenie členskej schôdze / ďalej len ČS /.
5. a/ Dáva návrh ČS na odvolanie prezidenta klubu v prípade, že v jeho činnosti sa vyskytujú také závažné nedostatky, že nimi preukázateľne poškodzuje dobré meno, hospodárenie, majetok resp. iné oblasti činnosti klubu. Takto postupuje aj v prípade uvoľnenia, funkcie prezidenta z iných dôvodov. Dňom podania návrhu pozastavuje činnosť prezidenta a poveruje funkciou štatutárneho orgánu víceprezidenta, príp. iného člena výkonného výboru. Dňom podania návrhu je vyhlásenie dátumu a miesta konania mimoriadnej ČS.
b/ Poveruje prezidenta zvolaním ČS a rozhoduje o termíne a mieste konania ČS.
c/ Navrhuje ČS viceprezidenta spomedzi svojich členov.
d/ Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, okrem tých v ktorých rozhodovacia právomoc je vyhradená ČS.
e/ Výkonný výbor prijíma rozhodnutia väčšinou prítomných hlasov. V prípade rovnosti hlasov je hlas prezidenta rozhodujúci.
f/ Výkonný výbor chráni a presadzuje záujmy členov klubu.
g/ Zabezpečuje vedenie zoznamu členov klubu, ako i vedenie archívu o činnosti klubu.
h/ Hospodári s majetkom klubu a prostredníctvom hospodára kontroluje a eviduje výber stanoveného zápisného a členského príspevku.
i/ Zabezpečuje technickú stránku volieb.
j/ Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie ČS a pripravuje materiály na tieto rokovania.
k/ Plní ďaľšie úlohy podľa rozhodnutia ČS.

Čl. 13. Prezident

1. Prezident je štatutárny zástupca klubu a zastupuje ho navonok. V prípade jeho neprítomnosti, alebo zaneprázdnenia ho zastupuje viceprezident.
2. Prezident na návrh výkonného výboru zvoláva ČS a spravidla riadi ich priebeh.
3. Prezident predkladá ČS správu o činnosti klubu medzi dvomi ČS.
4. Prezident je oprávnený v prípade potreby robiť neodkladné opatrenia spadajúce do kompetencie výkonného výboru. Tieto svoje rozhodnutia však predkladá na dodatočné schválenie výkonnému výboru.

Čl. 14. Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá ČS.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch klubu.
3. Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
4. Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Čl. 15. Finančné zdroje klubu

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Finančné zdroje klubu sú vytvárané:
a/ z každoročných členských príspevkov
b/ z poplatkov vyberaných na základe rozhodutia výkonného výboru alebo ČS
c/ z darov a dedičstiev od fyzických osôb
d/ dotácie a granty od právnických osôb
3. Členské príspevky sú splatné každoročne do 31. januára. Ich výšku stanovuje ČS.
4. Finančný rok klubu začína 1. januárom a končí 31. decembrom.
5. Výkonný výbor predkladá ČS na schválenie správu o účtovníctvo klubu za uplynulý rok.

Čl. 16. Medzinárodné vzťahy

1. Klub vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami F.I.V.A. / Federation Internationale des Vehicules Anciens /.

Čl. 17. Ukončenie činnosti klubu

1. Rozhodnutie o ukončení činnosti klubu sa stáva platným až po jeho prijatí dvomi za sebou nasledujúcimi ČS. Časový rozdiel medzi oboma takýmito ČS nesmie prekročiť tri mesiace.
2. ČS ktorá rozhodla o ukončení činnosti klubu, má výlučné právo rozhodnúť o použití prostriedkov podľa stavu aktív klubu ku dňu rozpustenia klubu v zmysle platných zákonov.

Čl. 18. Záverečné ustanovenia

1. Výkonný výbor je oprávnený vydávať vnútorné predpisy. Ich obsah nesmie byť v rozpore so stanovami klubu, ako i s platnými zákonmi.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť i účinnosť ich schválením výkonného výboru a ČS konanou 12. 12. 2005 v Novom Meste nad Váhom.